Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1148/2016

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на имот № 007009, местност „Чуката“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4555/13.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на имот № 007009, местност „Чуката“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“, попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с Решение № 221/27.04.2016 г. на ОбС – Благоевград е разрешено изработването на подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот № имот № 007009, местност „Чуката“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“ при спазване на устройствена зона и съответни устройствени показатели.
С ПУП - ПЗ се предвижда промяна предназначението на земеделска земя с площ 3.003 дка и начин на трайно ползване „нива“ за „жилищно строителство“. С проекта за ПУП - ПЗ са предвидени следните показатели на застрояване: вид на устройствената зона“Жм1“; начин на застрояване свободно; характер на застрояване ниско (до 8 м); плътност на застрояване макс. 40 %; Кинт.0.9; минимална озеленена площ 40 %.
След промяна предназначението на имота е предвидено в същия да бъдат изградени до 3 броя жилищни сгради.
Водоснабдяването на имота е предвидено да се осъществи от съществуващ водопровод Ет. ф100, чрез водопроводно отклонение с дължина 2 м. Битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в изгребна яма в рамките на имота.
Електрозахранването на имота е предвидено да се осъществи от съществуващ краен стоманобетонов стълб от мрежа НН на с. Изгрев чрез подземно положен кабел НН, положен в изкоп в сервитута на полския път, граничещ с имота.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по полски път.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота предмет на плана спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
На този етап не са налични данни, че с гореописания ПУП-ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на имот № 007009, местност „Чуката“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство““ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.