Съдържание

Посетители

В момента има 459  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1127/2016

инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от лавандула в поземлени имоти с идентификатори 17395.57.2, 17395.57.3, 17395.57.5, 17395.57.6, 17395.57.10, 17395.57.12, 17395.57.13, 17395.57.14, 17395.57.15, 17395.57.16, 17395.57.18, 17395.57.21, 17395.57.28, 17395.57.36 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград и закупуване на селскостопанска техника за тяхното отглеждане“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4423/02.02.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Създаване на трайни насаждения от лавандула в поземлени имоти с идентификатори 17395.57.2, 17395.57.3, 17395.57.5, 17395.57.6, 17395.57.10, 17395.57.12, 17395.57.13, 17395.57.14, 17395.57.15, 17395.57.16, 17395.57.18, 17395.57.21, 17395.57.28, 17395.57.36 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград и закупуване на селскостопанска техника за тяхното отглеждане“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация, инвестиционното предложение предвижда в поземлени имоти с идентификатори 17395.57.2, 17395.57.3, 17395.57.5, 17395.57.6, 17395.57.10, 17395.57.12, 17395.57.13, 17395.57.14, 17395.57.15, 17395.57.16, 17395.57.18, 17395.57.21, 17395.57.28, 17395.57.36 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, с обща площ 127.752 дка, представляващи земеделска територия, съгласно приложените скици, да се създадат трайни насаждения от лавандула. С инвестиционното предложението не се предвижда напояване на насажденията и изграждане на техническа и пътна инфраструктура.
За отглеждане на лавандуловите насаждения е предвидено закупуване на следната селскостопанска техника: трактор “SAME“ модел “SOLARIS 55TD”; навесна, щангова пръскачка “BODRUMFARM” модел “N700”; плуг “BODRUMFARM” модел “KL.3/12”; дискова брана “BODRUMFARM” модел “20 ADT 46”; пролетен култиватор “BODRUMFARM” модел “KTV K - 45” и два броя ремаркета „РЕМБИ“ модел “AT2 RT4”.
Имотите предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо около тях е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Така заявено, инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Закупуването на гореизброената техника не може да бъде отнесенo към някоя от позициите на Приложение № 1 и на Приложение № 2 от ЗООС, както и не може да бъде определена дори, и като инвестиционно предложение по смисъла на т. 17 от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелствата, че е предвидено същото да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционното предложение „Създаване на трайни насаждения от лавандула в поземлени имоти с идентификатори 17395.57.2, 17395.57.3, 17395.57.5, 17395.57.6, 17395.57.10, 17395.57.12, 17395.57.13, 17395.57.14, 17395.57.15, 17395.57.16, 17395.57.18, 17395.57.21, 17395.57.28, 17395.57.36 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград и закупуване на селскостопанска техника за тяхното отглеждане“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на гореописаното инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.