Съдържание

Посетители

В момента има 383  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1125/2016

Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 03504.317.4 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград – собственост на наследниците на Георги Стефанов Шилев

Във връзка с внесеното от Вас в качеството Ви на упълномощено лице уведомление с Вх. №4265/24.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната горскостопанска програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за поземлен имот с идентификатор 03504.317.4 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград – собственост на наследниците на Георги Стефанов Шилев попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на горскостопанската програма е поземлен имот с идентификатор 03504.317.4 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград – собственост на наследниците на Георги Стефанов Шилев, с площ 1400 кв. м, трайно предназначение на територията „земеделска“ с начин на трайно ползване „гори и храсти в земеделски земи“, в съображение с представената скица.
Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и/или КККР и извършената през 2014 г. инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Белица“, съгласно която в имота попада насаждението обособяващо отдел, подотдел 71 „м“ със стопанска функция.
Съобразно представената информация и документация, таксационните показатели характеризиращи насаждението в имота са както следва: състав –б ял бор 10 със семенен изкуствен произход на възраст 20 години; пълнота – 0.9; височина – 9 м; бонитет – 3; диаметър – 10 см; стопански клас – „Бялборов средно- и нискобонитетен“. Насаждението е в добро състояние и с неравномерен строеж.
С горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия: извеждане на отгледна сеч – прореждане с интензивност 20%. Не се предвиждат възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия. Предвиденият размер на ползване е 15 куб. м с клони.
От извършената проверка по отношение местоположението на имота предмет на горскостопанската програма спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с програмата дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявената „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 03504.317.4 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград – собственост на наследниците на Георги Стефанов Шилев“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри и предвиждания на гореописаната горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на гореописаната горскостопанска програма или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.