Съдържание

Посетители

В момента има 259  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1121/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Щип“ №2, вх. А, вх. Б, ул. „Спаска Фурнаджиева“ № 4 и ул. „Попови ливади“ №1“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4417/02.12.2016 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Щип“ №2, вх. А, вх. Б, ул. „Спаска Фурнаджиева“ № 4 и ул. „Попови ливади“ №1“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда основен ремонт на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Щип“, кв. 5 по плана на гр. Гоце Делчев, поземлен имот № 17395.501.1512.1, 17395.501.1512.2, 17395.501.1512.3, 17395.501.1512.4, 17395.501.1512.5.
Ремонтните дейности включват:
- топлинно изолиране на външни стени, покрив и под;
- подмяна на дограма;
- енергоспестяващи мерки по осветителна инсталация в общите части на сградата;
- ремонт на входовете на сградата, стълбищна клетка, мълниезащитна и заземителна инсталация на сградата, подмяна на входните врати;
- дейности по конструктивно възстановяване.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Mинистерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр.107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания и популации на видовете птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Щип“ №2, вх. А, вх. Б, ул. „Спаска Фурнаджиева“ № 4 и ул. „Попови ливади“ №1“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.