Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1117/2016

Горскостопански програми за имоти №300031, №184002, 185001, землище на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград

Във връзка с внесени от Вас Уведомления с вх. №4368, №4369, №4370 от 30.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираните програми, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам следното:
Горскостопански програми за имоти №300031, №184002, 185001, землище на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград, попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на приложените програми са имоти, както следва:
- имот №300031 с площ 8.00 дка с НТП: „иглолистна гора“. Същият попада в части от подотдели 127/б (сем. бб10, възраст 75 г., пълнота 0,6/сем. бб7, възраст 15 г., пълнота 0,4, смърч3), 127/в (сем. бб10, възраст 35 г., пълнота 0,9), 127/г (сем. бб10, възраст 70 г., пълнота 0,7/сем. бб5, възраст 6 г., пълнота 0,3, смърч5), 127/ф (сем. бб10, възраст 55 г., пълнота 0,8) по ГСП на ДГС „Разлог“ от 2013 г.
Програмата предвижда извеждане на отгледни сечи с интензивност 20% - пробирка по комбинирания метод в подотдели 127/б, г, ф, вкл. принудителна сеч с цел усвояване на паднала дървесина, следствие снеголом с интензивност 10% и прореждане по комбинирания метод в подотдел 127/в, вкл. принудителна сеч с цел усвояване на паднала дървесина, следствие снеголом с интензивност 20%.
- имот №184002 с площ 2,327 дка с НТП: „иглолистна гора“. Същият попада в подотдел 126/ч (семенно насаждение от бял бор10 на възраст 40 г., пълнота 0,9) по ГСП на ДГС „Разлог“ от 2013 г.
Програмата предвижда извеждане на отгледна сеч – прореждане по комбинирания метод с интензивност 30%.
- имот №185001 с площ 4,087 дка с НТП: „иглолистна гора“. Същият попада в подотдел 125/ч (семенно насаждение от бял бор10 на възраст 40 г., пълнота 0,9) по ГСП на ДГС „Разлог“ от 2013 г.
Програмата предвижда извеждане на отгледна сеч – пробирка по комбинирания метод с интензивност 20%, вкл. принудителна сеч с цел усвояване на паднала дървесина, следствие снеголом с интензивност 30%.
В представените горскостопански програми са приложени актуализирани таксационни данни по отношение на пълнотата и запаса на насажденията, като данните са редуцирани съобразно промяната на възраста, установената пълнота и разпределението им в имотите. Инвентаризирана е паднала снеголомна маса с приоритет за усвояване.
Имотите, предмет на настоящата горскостопанска програма не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо до местоположението им са разположени защитени зони BG0000495 «Рила» за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД – 764/28.10.2008 г на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 100/2008 г.) и BG0000495 «Рила» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ бр. 21/2007 г.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в най-близко разположените зони, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0000495 «Рила». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявените “Горскостопански програми за имоти №300031, №184002, 185001, землище на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.