Съдържание

Посетители

В момента има 224  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1108/2016

проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот пл. № 1785 в кв. 55 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград за „автомивка и автосервиз“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4288/25.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания проект на ПУП - ПРЗ, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проектът на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот пл. № 1785 в кв. 55 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград за „автомивка и автосервиз“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с ПУП - ПРЗ се предвижда вътрешните регулационни граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите кадастрални граници, съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията. С плана се предвижда отреждане на поземления имот с площ 0.703 дка по документи за собственост за автомивка и автосервиз. Със същия са предвидени следните устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона - чисто производствена и устройствени показатели: плътност на застрояване макс. 60 %; Кинт. 2.0; озеленяване мин. 20 %; кота корниз макс. 10 м.
Водоснабдяването на имота е предвидено да се осъществи от преминаващ през имота водопровод, а отпадъчните води е предвидено да се заустват в съществуващата канализация. Електрозахранването е предвидено от за битови нужди е предвидено да се осъществи от преминаващо през имота електрозахранване на бензиностанция в съседния имот.
Транспортния достъп до имота се осъществява по път Разлог - Велинград.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота предмет на плана спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитена зона BG0000495 „Рила”, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0000495 „Рила”, обявена със Заповед № РД-764 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.), чийто граници се припокриват изцяло.
Предвид гореизложеното, не са налични данни, че с проекта на ПУП-ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането му, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с така заявения ПУП дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването му не се засягат защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот пл. № 1785 в кв. 55 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград за „автомивка и автосервиз““ и за свързаният с него ПУП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.