Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №68/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в имот № 013013, местност „Кръшлата“, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 289/27.01.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в имот № 013013, местност „Кръшлата“, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в горепосочения имот с площ 3.503 дка и начин на трайно ползване „др. селищна тер.“ да бъде изградена двуетажна жилищна сграда със застроена площ 50 м2. Електроснабдяването на сградата ще бъде осъществено от съществуващо табло монтирано на Ж.Р. стълб срещу имота, чрез изграждане на електропровод с дължина 12 м подземно. Снабдяването на жилищната сграда с вода за питейно - битови нужди ще бъде осъществено от съществуващата водопроводна мрежа на с. Бучино, чрез изграждане на водопроводно отклонение с дължина 40 м. Отпадъчните води ще бъдат зауствани в изгребна яма. Имотът е достъпен по полски пътища.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002107 „Бобошево“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно намерение “Изграждане на жилищна сграда в имот № 013013, местност „Кръшлата“, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.