Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №54/2016

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2016 година в гори собственост на Държавата“ в района на ДГС – Белица, землище на гр. Белица, община Белица, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №157 от 18.01.2015 г. на РИОСВ - Благоевград и доп. информация с вх. № 157(1)/19.01.2016 г. за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
План – извлечение за промяна вида на сечта през 2016 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Белица, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Плана предвижда извеждане на принудителни сечи в иглолистни култури и насаждения на възраст от 40 до 90 години с цел усвояване на повалена и пречупена дървесина вследствие на снеговал през м. март на 2015 г. Сечта в насажденията ще се изведе с различна интензивност в зависимост от степента на засягането им. Територията, предмет на плана попада в отдели/подотдели 66/д, 67/я, а1, е1, 75/к, 70/щ, 65/ш, к, 172/в, землище на гр. Белица.
Гореописаните отдели не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най - близо до местоположението им са разположени защитени зони BG0000495 “Рила”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/2007 г.) и защитена зона BG0000495 “Рила”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 764/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.100/2008 г.).
Така заявеният план и предвидените в него горскостопански дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000495 “Рила”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеният „План – извлечение за промяна вида на сечта през 2016 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Белица“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.