Съдържание

Посетители

В момента има 149  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №10/2016

инвестиционно предложение „Внедряване на енергоспестяващи мерки в административната сграда на Общинска администрация, разположена в УПИ VІІІ-640, кв. 52 по плана на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4334/23.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Внедряване на енергоспестяващи мерки в административната сграда на Общинска администрация, разположена в УПИ VІІІ-640, кв. 52 по плана на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда внедряване на енергоспестяващи мерки за сграда на Общинска администрация, включващо следните дейности: полагане на силикатна мазилка с топлоизолация на ограждащите стени и еркерите на сградата; полагане на топлоизолация на покрива; подмяна на дограма; подмяна на отоплителната инсталация и на отоплителния котел. Ще бъде монтиран нов котел на пелети с топлинна мощност 90 kW.
Описаните по-горе дейности не попадат самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не са налични основания, че същите следва да се считаj за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда (предвидените строително-монтажни дейности, не се очаква да доведат до увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда; ще се подобри енергийната ефективност на сградата на общинската администрация), предвид което инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста, раздел трети от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо e разположена защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002099 “Кочериново”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Внедряване на енергоспестяващи мерки в административната сграда на Общинска администрация, разположена в УПИ VІІІ-640, кв. 52 по плана на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.