Съдържание

Посетители

В момента има 468  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №5/2015

Инвестиционно предложение „Разширяване на дейността на обект – склад за еко и биогорива, разположен в имот с номер 000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград чрез разполагане на дробилки за дървесина"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №2560/07.08.2014 г. за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №2560(4)/25.09.2014 г., на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на обект – склад за еко и биогорива, разположен в имот с номер 000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград чрез разполагане на дробилки за дървесина" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в имот с номер 000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград е изграден обект: „База за производство и продажба на еко и биогорива; Подобект: Склад за био и еко горива; Подобект: Сграда за пазач и персонал", въведен в експлоатация с Удостоверение №255/18.09.2014 г. на главния архитект на община Хаджидимово и в съответствие със следните административни актове издадени от РИОСВ – Благоевград във връзка с проведени приложими процедури предвид разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС:
- писмо с Изх. №4052(1)/10.12.2012 г. относно инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за еко и биогорива и сграда за пазач и персонал в поземлен имот №000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград";
- писмо с Изх. №885(1)/21.03.2013 г. относно инвестиционно предложение за „Изграждане на външно ел.захранване – кабелна линия 20 кV и комплексен трансформаторен пост" в имот №000186, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград за обект „Склад за еко и биогорива и сграда за пазач и персонал".
С настоящето инвестиционно предложение се цели разширяване дейността на подобект: „Склад за био и еко горива", като предвидените дейности включват монтиране на два броя дробилки за раздробяване на дървесина – чукова с капацитет 60 т/час и барабанна с капацитет 20 т/час и съхраняване на получения чипс до транспортирането му. Не се предвижда допълнителна обработка на суровините за еко и биогориво. Не се предвижда и изграждане на нова техническа и пътна инфраструктура или изменение на съществуващите такива.
Съгласно писмо от община Хаджидимово, заведено с Вх. №2560(4)/16.12.2014 г. на РИОСВ – Благоевград, така заявеното инвестиционно предложение съответства на одобрения със Заповед №363/18.12.2012 г. на кмета на община Хаджидимово и влязъл в сила ПУП-ПЗ на имот №000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово за „База за производство и продажба на еко горива" и не е необходимо изменение на същия.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони: защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения към закона и не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002076 „Места". В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на обект – склад за еко и биогорива, разположен в имот с номер 000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград чрез разполагане на дробилки за дървесина" е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.