Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №4/2015

Инвестиционно предложение "Реконструкция на канализационната мрежа в с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3897/18.12.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Реконструкция на канализационната мрежа в с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционно предложение „Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в с. Юруково, община Якоруда" е съгласувано по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) със становище с изх. №2483/01.09.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград.
От главния архитект на община Якоруда е издадено Разрешение за строеж №86/2011 г. за канализация на с. Юруково, презаверено на 21.09.2014 г.
Съгласно представената информация канализационната мрежа на селото е частично изградена.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда промяна по време на строителство, съгласно чл. 154 от Закона за устройство на територията. Предвидена е промяна на трасето на главен клон І и клонове 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10а, 11, 11а и 27, тъй като улиците, по които трябва да преминат клоновете на проектираната канализационна система не съвпадат с действащия към момента регулационен план на селото. Канализацията и ревизионните шахти е предвидено да се изпълнят с полипропиленови тръби.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и 2 от ЗООС, включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения към закона и не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Заявената територия, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитени зони BG0000495 "Рила", за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000495 "Рила", за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.100/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000495 "Рила". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Реконструкция на канализационната мрежа в с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.