Съдържание

Посетители

В момента има 532  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №2/2015

Инвестиционно предложение "Ремонт и реконструкция на съществуваща въздушна електропроводна линия 20 kV от РОС 4338 до ТП „Вищерица" в участъка от стълб №1 до стълб №7, землище на с. Осеново, община Банско, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление и документация с вх. №3776/09.12.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Ремонт и реконструкция на съществуваща въздушна електропроводна линия 20 kV от ПОС 4338 до ТП „Вищерица" в участъка от стълб №1 до стълб №7, землище на с. Осеново, община Банско, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционно предложение предвижда ремонт и реконструкцията на съществуваща ВЕЛ 20 кV, която е извод на ВЕЛ 20 кV "Обидим", отклонение от с. Филипово. Ремонтът ще се извърши от РОС 4338 до ТП „Вищерица" в участъка от стълб № 1 до стълб № 7 в землището на с. Осеново, община Банско. Ел. проводът ще пренася произведената ел. енергия от МВЕЦ „Нидимекс" в кв. 6 УПИ V - 278 по плана на с. Осеново, общ. Банско.
Предвижда се ремонтът да се извърши в сервитута на съществуващата ВЕЛ 20 кV, без да се засяга имоти извън съществуващият сервитут. Предвижда се подмяна на съществуващите дървени стълбове с типови стоманорешетъчни стълбове. Фундаментите на новите стълбове дублират фундаментите (стъпките) на старите стълбове. Ремонтираната ВЕЛ 20 kV ще бъде с една тройка проводници - 3 х АС - 50 мм2.
Съгласно приложен регистър, трасето на ел. провода предвиден за реконструкция е с дължина 505 м и преминава през следните имоти №№ 006045 - нива, 006051 - нива, 006052 - овощна градина, 006054 - нива, 006055 - нива, 006056 - ливада, 006085 - пасище, мера, 006123 - пасище, мера, 006133 - нива, 006135 - пасище с храсти, 006151 - нива, 006152 - нива, 006157 - нива, 006159 - нива, 006160 - нива, 006163 - нива, 006164 - нива, 006226 - полски път в землище на с. Осеново, община Банско.
За инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на р. Осеновска, землище на с. Осеново, община Банско" с възложител „Нидимекс" ООД от директора на РИОСВ - Благоевград са издадени:
1. Решение № БД-111-ПР/2005 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) с характер „да не се извършва ОВОС" мотивирано за следните параметри на МВЕЦ:
- водохващане на р. Осеновска на кота 1154 м алпийски тип за застроено водно количество 300 л/сек.;
- сграда на МВЕЦ на кота 1044 м;
- закрит напорен канал от водохващане на р. Осеновска до сграда на МВЕЦ с дължина 1.2 км;
- присъединяване на МВЕЦ към мрежата на Национална електрическа компания посредством въздушен ел. провод с дължина 450 м;
2. Писмо с изх. № 3501(1)/28.12.2011 г. относно необходимостта от прилагане на оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
От главения архитект на Община Банско е издадено Разрешение за строеж №230/18.12.2008 г. за изграждане на обект МВЕЦ "Нидимекс" р. Осеновска, землище на с. Осеново, община Банско.
От директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград са издадени Разрешително за водовземане и ползване на воден обект №41140126/18.01.2011 г. и Решение ПО-01-15/24.01.2012 г. за изменение и за продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане и ползване на воден обект №41140126/18.01.2011 г. с титуляр „НИДИМЕКС" ООД.
Заявеното инвестиционно предложение не следва да се счита и за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително въздействие върху околната среда, тъй като:
- не се предвижда промяна в останалите параметри на инвестиционното предложение, описани в Решение № БД-111-ПР/2005 г.;
- предвидените дейности ще се реализират в участък от съществуващ ВЕЛ собственост на възложителя с неголяма дължина;
- с поставянето на новите фундаменти не се предвижда заемането на нови площи;
- предвидените ремонтни дейности не се очаква да доведат до значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
Съобразено с горното инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Трасето, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същото попада частично (през имоти 006157, 006159, 006163, 006164 с дължина 20,5 м), в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001021 "Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001021 "Река Места". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Ремонт и реконструкция на съществуваща въздушна електропроводна линия 20 kV от РОС 4338 до ТП „Вищерица" в участъка от стълб №1 до стълб №7, землище на с. Осеново, община Банско, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Настоящето писмо е неразделна част от Решение № БД-111-ПР/2005 г.