Съдържание

Посетители

В момента има 177  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №1/2015

Инвестиционно предложение "Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград и изграждане на подобекти: арт галерия, шахматен клуб, паркинги и детски площадки"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3235 от 17.10.2014 г. и допълнителна информация с вх. №3235(5) от 17.12.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград и изграждане на подобекти: арт галерия, шахматен клуб, паркинги и детски площадки" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда реновиране на площадното пространство, включващо следните дейности:
1. Изграждане на арт галерия – предвидено е демонтиране на съществуващия шадраван (източно от площада) и поставяне на преместваем обект от метална конструкция, предназначен за арт галерия и малко арт кафе.
2. Изграждане на шахматен клуб – на мястото на съществуващата обществена тоалетна в парка се предвижда изграждане на шахматен клуб, а в близост до него шахматна поле на открито и детска площадка.
3. Покриване на част от дере, северно от транспортния мост и оформяне върху него на детска площадка.
4. Покриване на част от дере, заключено между южния транспортен мост и ж.п. линия.
5. Обособяване на открита търговска площ от леки преместваеми обекти.
6. Цялостно подновяване на пешеходните настилки в площадното пространство и изграждане на нови такива, източно от съществуващия фонтан. Ще бъде изградена и нова пешеходна зона в западна посока в продължение към минералната баня. Предвидено е реновиране на терасите върху сухото дере и обособяване на нова водна каскада, фонтани и места за отдих.
7. Изграждане на нови зелени площи и засаждане на широколистна растителност около кюнето на покритото дере.
8. Удължаване на велоалеята в парка северно от ж.п. линията и довършване на пешеходните и зелените алеи до минералната баня.
Описаните по-горе дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не могат да се разглеждат като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения към закона, предвид което инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо с Плана за управление на Западнобеломорски район за басейново управление, съгласно становище на БДЗБР-Благоевград, заведено с вх. №3235(6)/23.12.2014 г. по описа на РИОСВ Благоевград. Съгласно т. 4 от същото становище инвестиционното предложение попада в район с висок риск от наводнения с код BG4_APSFR_ST_04 - р. Струма и притоци от гр. Симитли до с. Черниче утвърден със Заповед №РД-746 от 01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г от Закона за водите. За определените с тази заповед райони със заплаха и риск от наводнения предстои изготвяне на карти, които ще бъдат използвани при разработването на Плана за управление на риска от наводнения за ЗБР на БУ до края на 2015 г. В него ще бъде разработена програма от мерки, която ще включва категорични забрани и/или ограничения на всякакъв вид дейности, допринасящи за повишаване риска от наводнения и със значителен негативен ефект върху човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културно наследство.
При реализиране на инвестиционното предложение възложителят следва да има предвид следното:
- за покриване на деретата е необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностни води, съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1 от Закона за водите;
- покриването на деретата следва да бъде съобразено с обстоятелството, описано в т. 4 от становището на БДЗБР - Благоевград с изх. №П-01-178/16.12.2014 г., същото заведено с вх. №04-05-128/18.12.2014 г. на община Симитли.
Мотивирана оценка на значително въздействие при реализация на инвестиционното предложение: Въздействието от реализацията на инвестиционното предложение ще бъде незначително върху компонентите и факторите на околната среда при спазване на гореописаните законови разпоредби.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001022 "Орановски пролом-Лешко". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград и изграждане на подобекти: арт галерия, шахматен клуб, паркинги и детски площадки" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.