Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №952/2015

инвестиционно предложение „СМР-изграждане на сушилни камери, закупуване и монтиране на технологично оборудване за производство и маркетинг на месни продукти за месопреработвателно предприятие „Карол Фернадндес Мийт“ ООД, находящо се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.41 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4261/16.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „СМР-изграждане на сушилни камери, закупуване и монтиране на технологично оборудване за производство и маркетинг на месни продукти за месопреработвателно предприятие „Карол Фернадндес Мийт“ ООД, находящо се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.41 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на настоящето инвестиционно предложение е закупуване и монтиране на технологично оборудване за производство и маркетинг на месни продукти, машини и съоръжения за сушилни камери, стерилна зала и амонячна система и закупуване на специализирани хладилни камиони за нуждите на съществуващо месопреработвателно предприятие „Карол Фернадндес Мийт“ ООД, находящо се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.41 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с площ 32154 кв. м. Предвижда се съоръженията за сушилните камери да бъдат монтирани в пристройка на два етажа със застроена площ 1 143.09 кв. м към съществуваща в имота сграда с идентификатор 04279.619.41.9 по КККР на гр. Благоевград, за която от главния архитект на община Благоевград е издадено Разрешение за строеж №321/18.09.2014 г. Останалото технологично оборудване се предвижда да бъде монтирано към съществуващите производствени линии на предприятието.
С инвестиционното предложение не се предвижда промяна на производствените площи и на съществуващата техническа инфраструктура, както и увеличаване на дневния производствения капацитет на предприятието – 15 тона месо.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.);
 защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.)
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, както и обстоятелствата, че: няма вероятност от пряко увреждане, включително унищожаване и фрагментиране на природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони; не се очаква да се нарушат целостта и кохерентността на защитените зони, както и да се предизвика фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в тях; не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „СМР-изграждане на сушилни камери, закупуване и монтиране на технологично оборудване за производство и маркетинг на месни продукти за месопреработвателно предприятие „Карол Фернадндес Мийт“ ООД, находящо се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.41 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.