Съдържание

Посетители

В момента има 613  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №951/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на две къщи за селски туризъм в имот № 127087 с площ 0.926 дка, местност „Мразеница“, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4257 от 15.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на две къщи за селски туризъм в имот № 127087 с площ 0.926 дка, местност „Мразеница“, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда промяна предназначението на земеделска земя с площ 0.926 дка и начин на трайно ползване „храсти“ с цел изграждане на две двуетажни къщи за селски туризъм. Електрозахранването на обекта ще бъде осъществено чрез монтиране на фотоволтаична инсталация за автономно захранване. Снабдяването на имота с вода за питейно - битови нужди ще бъде осъществено от съществуващ водопровод за хижа „Предел“, чрез изграждане на водопроводно отклонение с дължина около 120 м. Отпадъчните води ще бъдат зауствани в изгребна яма. Предвижда се изграждане на път за достъп през имоти №127057 и №127086.
С Решение № 1324 по Протокол № 81/06.08.2015 г. на Общински съвет Симитли е:
1. Разрешено изработване на ПУП - План за застрояване (ПУП - ПЗ) с отреждане за поземлен имот № 127087, местност „Мразеница“, землище на с. Градево, община Симитли, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за описания имот.
2. Изразено предварително съгласие за изработване на проекти за ПУП - парцеларни планове на трасета на техническа инфраструктура за линейните обекти за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация на поземлен имот № 127087, местност „Мразеница“, землище на с. Градево, община Симитли, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за описания имот.
3. Одобрява задание за изработване на ПУП - план за застрояване поземлен имот № 127087, местност „Мразеница“, землище на с. Градево, община Симитли.
Така заявеното инвестиционно не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид това и свързаният с него ПУП - ПЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Съобразено с горното инвестиционно предложение и свързаният с него ПУП - ПЗ не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо са разположени защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0002126 “Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №352/11.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 48/2013 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002126 “Пирин Буфер”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на две къщи за селски туризъм в имот № 127087 с площ 0.926 дка, местност „Мразеница“, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.