Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №948/2015

инвестиционно предложение “Подобряване на енергийната ефективност на обществена хигиенна баня, разположена в имот № 001431, местност „Баните“, земище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 4241/14.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Подобряване на енергийната ефективност на обществена хигиенна баня, разположена в имот № 001431, местност „Баните“, земище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документация за горното инвестиционно предложение е предвидено текущ ремонт на обществена хигиенна баня, разположена в горепосочения имот.
Предвидени са следните дейности: демонтажни работи (изчукване и укрепване на външна мазилка, изчукване на вътрешна мазилка по тухлени стени, изчукване на теракот по подове, изчукване на циментни первази, изчукване на фаянсова облицовка, демонтаж на вътрешна и външна дограма, демонтаж на покривна ламарина и дървена скара, демонтаж на вътрешен и външен парапети, демонтаж на вани); тухлена зидария на циментов разтвор; мазилки (изкърпване на вътрешна и външна мазилки по стени и тавани, гипсова и декоративна мазилка по стени и тавани, шпакловки); изолация; полагане на настилки; облицовка (облицовка от стъклокерамични плочи по стени и тавани, почистване на каменни облицовки по вътрешни стени, каменна облицовка на външни стени); бояджийски работи; покривни работи (оформяща ламарина при комини, бордове и др., направа на шапки и комини); монтаж и демонтаж на дограма.
Сградата на обществената хигиенна баня е снабдена с вода и електроенергия, а отпадъчните води се заустват в съществуващата канализация на гр. Якоруда.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони BG0000495 „Рила“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 100/2008 г.) и BG0000495 „Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не би могло да се счита за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда тъй като: ще се реализира само в рамките на горепосочения имот и няма да се усвояват нови терени; в резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда, предвид което същото не подлежи на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0000495 „Рила“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно намерение “Подобряване на енергийната ефективност на обществена хигиенна баня, разположена в имот № 001431, местност „Баните“, земище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.