Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №943/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на вилна сграда в новообразуван имот № 33.126 по плана на новообразуваните имоти на местност „Пейчинска чука“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3616/21.10.2015 г. на РИОСВ - Благоевград и доп. информация за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на вилна сграда в новообразуван имот № 33.126 по плана на новообразуваните имоти на местност „Пейчинска чука“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда промяна предназначението на земеделска земя с площ 0.500 дка и начин на трайно ползване „ниви/орна земя/“ с цел изграждане на двуетажна вилна сграда с разгъната застроена площ около 140 кв. м. Електроснабдяването на имота е предвидено да се осъществи от фотоволтаични панели. Снабдяването на вилната сграда с вода за питейно - битови нужди ще бъде осъществено чрез изграждане на собствен водоизточник с прогнозна дълбочина до 9.90 м и координати Х 41ᵒ59'36.5496''; Y 23ᵒ05'57.8607''. Битовите отпадъчни води в количества ще бъдат зауствани в изгребна яма с координати Х 41ᵒ59'37.1166''; Y 23ᵒ05'58.2159''.
С решение № 361 по протокол № 8/24.07.2015 г. на Общински съвет - Благоевград е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на новообразуван имот № 33.126, местност „Пейчинска чука“, землище на с. Изгрев, община Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид това и свързания с него ПУП - ПЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Съобразено с горното инвестиционното предложение и свързания с него ПУП - ПЗ не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите по ЗВ и в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, при спазване на разпоредбите на Закона за водите, съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград, заведено с вх. №3616(4)/22.12.2015 г. по описа на РИОСВ Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на вилна сграда в новообразуван имот № 33.126 по плана на новообразуваните имоти на местност „Пейчинска чука“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.