Съдържание

Посетители

В момента има 731  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №933/2015

Горскостопанска програма за имот №096018, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4153 от 08.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за имот №096018, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма е частен имот с №096018 с НТП: „широколистна гора“ с обща площ 120,999 дка. Същият попада в отдел 1253 „п” - семенно естествено насаждение от бук на възраст 130 г. по ЛУП на ДГС Рилски манастир от 2011 г.
Програмата предвижда извеждане на възобновителна сеч – групово - постепенна с интензивност 20% и направа на просеки за временни извозни пътища с обща дължина 1000 м.
Имотът, предмет на настоящата горскостопанска програма не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо до местоположението му е разположена защитена зона BG0001013 “Скрино“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на програмата при реализацията и няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000, вкл. и върху най-близо разположената защитена зона BG0001013 “Скрино“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявената „Горскостопанска програма за имот №096018, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.