Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №932/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на лятна кухня в УПИ ХІ-14, кв. 1 по регулационния план на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4149 от 08.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на лятна кухня в УПИ ХІ-14, кв. 1 по регулационния план на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на едноетажна лятна кухня със застроена площ 36 кв. м в урбанизирана територия. Захранването на обекта с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа в населеното място, чрез изграждане на водопроводно отклонение. Формираните битовите отпадъчни води ще се заустват в съществуващата улична канализация на населеното място. Захранването с електроенергия ще се осъществи от ел. преносната мрежа на с. Горна Брезница. Имотът е достъпен от улици.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада изцяло в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените в инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002003 «Кресна» за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на лятна кухня в УПИ ХІ-14, кв. 1 по регулационния план на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.