Съдържание

Посетители

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №910/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в част (0.300 дка) от имот № 021006 с обща площ 1.300 дка, местност „Решманица“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 4048/27.11.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в част (0.300 дка) от имот № 021006 с обща площ 1.300 дка, местност „Решманица“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в част (0.300 дка) от земеделска земя с обща площ 1.300 дка и начин на трайно ползване „нива“ да бъде изградена двуетажна жилищна сграда със застроена площ 100 м2. Електроснабдяването на сградата ще бъде осъществено от съществуващата електропреносна мрежа, чрез подземно положена външна връзка с дължина около 3 м. Снабдяването на жилищната сграда с вода за питейно-битови нужди ще бъде осъществено от вътрешната водопроводна мрежа на с. Дебрен, чрез водопроводно отклонение с дължина 2 м. Отпадъчните води ще бъдат заустени в септична яма в рамките на имота. Имотът е достъпен по полски път.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002076 „Места“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в част (0.300 дка) от имот № 021006 с обща площ 1.300 дка, местност „Решманица“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.