Съдържание

Посетители

В момента има 231  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №909/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 МHz на „Мобилтел“ ЕАД с № KNL 0060 „РИЛА НОВА“ в имот № 105055, местност „Маноилово“, землище на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил”

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 4027/26.11.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 МHz на „Мобилтел“ ЕАД с № KNL 0060 „РИЛА НОВА“ в имот № 105055, местност „Маноилово“, землище на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в горепосочения имот е изградена и въведена в експлоатация базова станция на „Теленор България“ ЕАД.
С инвестиционното предложение е предвидено монтиране на антени и оборудване на „Мобилтел“ ЕАД с честотен обхват 900-2100 МHz на вече изградената базова станция в имота без да се променя очертанията и обемното решение на съществуващата Ж.Р. кула. Захранването на станцията е предвидено с кабел СВТ 3х6 мм2 от съществуващо табло за външен монтаж, разположено в наетата площ.
За ползване на имота и съществуващата базова станция в същия е представено споразумение от 06.06.2013 г.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002099 „Кочериново“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 МHz на „Мобилтел“ ЕАД с № KNL 0060 „РИЛА НОВА“ в имот № 105055, местност „Маноилово“, землище на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил” е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.