Съдържание

Посетители

В момента има 387  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №908/2015

инвестиционно предложение “Укрепване на централно градско дере в участъка от съществуващ ЖП мост до съществуваща подпорна стена в р. Струма с изграждане на пешеходен мост над дерето в имот № 000310, местност „Мерията“, землище ма гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 3912/17.11.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Укрепване на централно градско дере в участъка от съществуващ ЖП мост до съществуваща подпорна стена в р. Струма с изграждане на пешеходен мост над дерето в имот № 000310, местност „Мерията“, землище ма гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното намерение е предвидено изграждане на двустранна бетонова корекционна стена на дерето с дължина 58 м, която да свърже корекционната стена от р. Струма с двете стени на дерето на едно ниво, за да не навлизат високи води от р. Струма и изграждане на пешеходен мост над коритото на алеята покрай стената на р. Струма. От десния бряг на дерето след моста корекционната стена ще бъде директно свързана с изградената под дъга част от пилотна стена. От левия бряг стената на дерето ще бъде свързана със съществуващата стена чрез нова бетонна стена с дължина 15 м.
Транспортния достъп по време на реализиране на инвестиционното намерение ще се осъществява по полски пътища.
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите по Закона за водите (ЗВ) и в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, при спазване на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ), съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР - Благоевград, заведено с вх. №3912(2)/04.12.2015 г. по описа на РИОСВ - Благоевград.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Укрепване на централно градско дере в участъка от съществуващ ЖП мост до съществуваща подпорна стена в р. Струма с изграждане на пешеходен мост над дерето в имот № 000310, местност „Мерията“, землище ма гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.