Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №907/2015

Технологичен план за залесяване от 2015 година в горски територии собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Симитли

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4099/02.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план за залесяване, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Технологичен план за залесяване от 2015 година в горски територии собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Симитли, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С технологичният план за залесяване се предвижда почистване, почвоподготовка и залесяване с фиданки от черен бор и акация на площ от 10 дка в отдел 404/м, землище на гр. Симитли. Предвиденото залесяване се извършва с цел възстановяване на гори след възникнал пожар през 2013 г.

Отдел 404/м,, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най - близо (на отстояние 3 км) са разположени границите на защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 97/2008 г.).

Така заявеният технологичен план за залесяване и предвидените дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана за залесяване при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният “Технологичен план за залесяване от 2015 година в горски територии собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Симитли“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.