Съдържание

Посетители

В момента има 1744  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №897/2015

Инвестиционно предложение за „Промяна на характеристики и параметри на инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на р. Ракочевица, землище на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №502/14.02.2014 г. на РИОСВ – Благоевград, допълнителна информация и писмени произнасяния от началника на РО НСК Благоевград към РДНСК Югозападен район към Министерство на регионалното развитие и благоустройство за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение за „Промяна на характеристики и параметри на инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на р. Ракочевица, землище на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на р. Ракочевица, землище на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград са проведени съгласувателни процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и поднормативната уредба към тях, приключили с Решение №2-ПР/2004 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда и с Решение №23-ОС/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, съобразени със следната схема за изграждане на МВЕЦ:
- водохващане на кота 1050 м за застроено водно количество 500 л/сек.;
- подземен напорен тръбопровод с дължина 900 м, предвиден да се реализира в сервитута на съществуващ черен път;
- сграда на МВЕЦ на кота 975 м;
- максимална мощност на МВЕЦ 270 kW.
От директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район е издадено Разрешително за водовземане и ползване на воден обект №400172/12.08.2004 г., последно изменено с Разрешително за водовземане и ползване на воден обект №41140115/16.03.2010 г., с титуляр ЕТ „ИВАН МИТЕВ – ЯНЧО МИТЕВ – ЙОРДАНКА МИТЕВА“ ЕООД, съобразено със следните характеристики и параметри за МВЕЦ:
• място на водовземане и ползване: водохващане на река Ракочевица на кота 1050 м за Qзастр.=0.500 куб. м/сек, в землището на с. Долно Осеново, състоящо се от следните елементи: речно водохващане с масивен преливаем яз, оразмерено за Q1%; странична решетка, утайник, водовземна камера с дължина 1.5 м; рибен проход; укрепен участък след яза с дължина 5.50 м;
• напорен тръбопровод от стоманени тръби Ф500 мм с дължина 900 м до МВЕЦ;
• сграда на МВЕЦ с турбина за Q=500 л/сек, на левия бряг на р. Ракочевица, в землището на с. Долно Осеново, на кота 975 м, с инсталирана мощност 270 kW с координати: В - 42°44ʹ15ʺ, L - 22°16ʹ22ʺ;
• изтичало на МВЕЦ;
• укрепен участък от дъното на реката след долната вада.
В периода 2004 – 2010 г., за реализиране на гореописаното инвестиционно предложение, от страна на възложителя са предприети следните действия:
Отпочнато е етапно изграждане на част от съоръженията на обект: „МВЕЦ „Ракочевица“, а именно:
 изграден е подобект: „Водохващане“ в съответствие с издадено Разрешение за строеж №25/29.05.2008 г. на главния архитект на община Симитли за строителство на подобект: „Водохващане“ на р. Ракочевица на кота 1050 м към обект: „МВЕЦ „Ракочевица“, в поземлен имот №046020, землище на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград;
 изграден е подобект: „Сграда – централа“ в съответствие с издадено Разрешение за строеж №31/24.06.2008 г. на главния архитект на община Симитли за строителство към обект: „МВЕЦ „Ракочевица“ в поземлен имот №046020, землище на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград;
 завършена процедурата по учредяване на права за прокарване и преминаване на подземен напорен тръбопровод и подземен електропровод върху засегнатите от съоръженията земи.
Съгласно представената в уведомлението информация и документацията към него, гореописаното инвестиционно предложение цели да се минимизира възможността за наличие на обективни различия в описаните характеристики и параметри в издаваните административни актове във връзка с реализиране на МВЕЦ „Ракочевица“, които са породени от следните обстоятелства:
 подобекти „Водохващане“ и „Сграда – централа“ са реализирани на място на коти несъответстващи на посочените такива в гореописаните административни актове издадени от директора на РИОСВ – Благоевград, директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район и от главния архитект на община Симитли, а именно:
• водохващането е изградено на кота 1076 м, а не на кота 1050 м. Измерените на място координати са както следва: Х - 4522562.052, Y - 8496588.977 в координатна система 1970 г. или В - 41°58ʹ05.1ʺ, L - 23°18ʹ01.1ʺ в координатна система WGS84 ;
• площадката за сградоцентралата на МВЕЦ е обособена на кота 965.63 м, а не на кота 975 м, без да е увеличена застроената площ на сградата. Измерените на място координати са както следва: Х - 4523389.757, Y - 8495642.201 в координатна система 1970 г. или В - 41°58ʹ28.7ʺ, L - 23°17ʹ19.9ʺ в координатна система WGS84;
 промяна на дължината на напорния тръбопровод, който още не е изграден, от 900 м на 1340 м, което се явява увеличение на дължината. Промяната е в резултата на изготвен ПУП-ПП за трасе на напорния тръбопровод;
 промяна на максималната мощност изразяваща се в увеличаване на мощността от 270 kW на 400 kW;
 необходимост от изграждане на подземен електропровод 20 кV с несъответстващо на първоначалните предвиждания трасе, предвид изразено от ЧЕЗ - Електроразпределение АД становище за необходимост от промяна на възможността за присъединяване към електропреносната мрежа. Съгласно изготвения нов ПУП-ПП за електропровода, същият е с дължина 6300 м и ще се присъеди към съществуващ електропровод „Марево“;
 останалите параметри, в т. ч. застроеното водно количество в размел на 500 л/сек., остават непроменени.
Съгласно постъпилото в РИОСВ – Благоевград, изискано писмено произнасяне с Изх. № СМ-721-02-725/10.11.2015 г. на РО НСК Благоевград относно законосъобразното изпълнение на подобекти „Водохващане“ и „Сграда – централа“ от строеж „МВЕЦ „Ракочевица“, за изградените с установените промени по отношение на местонахождението водохващане и сградоцентрала не се намира правно основание за предприемане на последващи административни действия по отношение на изградените подобекти на строеж „МВЕЦ на р. Ракочевица“, находящ се в землището на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград.
Реализираните подобекти „Водохващане“ и „Сграда – централа“ от строеж „МВЕЦ „Ракочевица“, предвидения за изграждане напорен тръбопровод с дължина 1340 м и нов подземен електропровод с дължина 6300 м от сградоцентралата до ел. провод „Марево“ не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са разположени следните две защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло: защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 100 от 2008 г.) и защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
Предвид гореизложеното, реализираните подобекти „Водохващане“ и „Сграда – централа“ от строеж „МВЕЦ „Ракочевица“ не могат да бъде определена като инвестиционно предложение по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, тъй като съоръженията са вече изградени и няма основания за провеждане на процедура по оценка на въздействие върху околната среда.
Изграждането на напорния тръбопровод, включително и промяната изразяваща се в увеличаване на дължината му, и подземния електропорвод самостоятелно не попадат в обхвата на Приложение № 1 и № 2 на Закона на опазване на околната среда (ЗООС). Не са налични основания да се считат за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда (не се променя застроеното водно количество, ел.провода ще бъде изпълнен подземно, увеличаване на дължината на напорния тръбопровод ще бъде с около 400 м и не се очаква увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда), предвид което не са налични основания за провеждане на нова процедура по реда на глава шеста раздел трети от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0000495 „Рила”. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Промяна на характеристики и параметри на инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на р. Ракочевица, землище на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.