Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №893/2015

Инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 20064.51.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дагоново, община Белица, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 3960/19.11.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 20064.51.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дагоново, община Белица, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с площ 3.564 дка и начин на трайно ползване „нива“ да бъде изградена селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещения за обитаване със застроена площ 73 м2. Предвидено е вода за битови нужди да бъде осигурявана чрез водоноска или бидони, а за питейни нужди ще бъде ползвана бутилирана минерална вода, Отпадъчните води ще бъдат зауствани в изгребна яма. Имотът е достъпен по полски път.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0000220 „Долна Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000220 „Долна Места“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно намерение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 20064.51.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дагоново, община Белица, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.