Съдържание

Посетители

В момента има 306  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №759/2014

Горскостопанска програма за имот с №053004, землище на с. Драгодан, община Кочериново, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3818 от 12.12.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за имот с №053004, землище на с. Драгодан, община Кочериново, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма е частен горски имоти №053004 с площ 7,499 дка с НТП: „Иглолистна гора", възстановен в отдел 1229/м по ЛУП на ДГС Рилски Манастир. Подотдела в частта влизаща в границите на горецитираният имот представлява иглолистна култура от бял бор на възраст 40 г. с единично участие на черен бор, космат дъб и благун. Програмата предвижда извеждане на отгледна сеч – прореждане с интензивност 25% за белия бор с прогнозен обем за ползване – 56 куб. м без клони. Предвижда се с предимство да се маркират дървета, които имат стъбла с некачествена дървесина, вилужни корони и суховършия. При маркиране и извеждане на сечта да се оставят единични сухи хралупести и дървета с гнездящи птици.

Имотът, предмет на настоящата горскостопанска програма не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в граници на защитена зона от мрежата Натура 2000 - BG0002107 "Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 104/2008 г.).
Извеждането на предвидената сеч не противоречи на режима на защитена зона BG0002107 "Бобошево", определен със заповедта за обявяването й.
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на програмата при реализацията и няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002107 "Бобошево". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената "Горскостопанска програма за имот с №053004, землище на с. Драгодан, община Кочериново, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.