Съдържание

Посетители

В момента има 109  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №755/2014

Горскостопанска програма за имоти с №085009 и №081021, землище на с. Габрово, община Благоевград, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3630 от 26.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за имоти с №085009 и №081021, землище на с. Габрово, община Благоевград, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма са частни горски имоти №085009 с площ 8,998 дка с НТП: „Залесена територия", възстановен в отдел 297/ф по ЛУП на ДГС Благоевград и №081021 с площ 45,002 дка с НТП: „Залесена територия", възстановен в отдел 299/е, ж, д, и, з по ЛУП на ДГС Благоевград.
Програмата предвижда извеждане на сечи, както следва:
- извеждане на възобновителна сеч – групово-постепенна с интензивност до 25% в частта на подотдел 297/ф в имот №085009, представляващ естествено насаждение от бук на възраст 130 г.
- извеждане на отгледна сеч – пробирка с интензивност до 25% в частта на отдел 299/ж на площ 33,202 ха, представляващ иглолистна култура на възраст 50 г.;
- извеждане на отгледна сеч с интензивност до 25% в частта на отдел 299/д на площ 8,7 ха, представляващ иглолистна култура на възраст 35 г. и гола за акация и благун с последващо издънково възобновяване. Не са предвидени лесовъдски мероприятия в отдел 299/е,з.
Имотите, предмет на настоящата горскостопанска програма не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Имот №085009 попада в граници на защитена зона от мрежата Натура 2000 - BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на програмата при реализацията и няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявената "Горскостопанска програма за имоти с №085009 и №081021, землище на с. Габрово, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.