Съдържание

Посетители

В момента има 545  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №712/2014

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за кабелна линия 20 кV за захранване на „складова база за нехранителни стоки" в имот с идентификатор 04279.21.10, местност „Под Грамада – Ш. 13" по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №3123(1)/08.10.2014 г. и искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка с Вх. №3123/08.10.2014 г. за горецитирания ПУП – ПП и допълнителна информация с Вх. №3123(3)/11.11.2014 г., на основание чл. 6а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме следното:
ПУП - ПП за кабелна линия 20 кV за захранване на „складова база за нехранителни стоки" в имот с идентификатор 04279.21.10, местност „Под Грамада – Ш. 13" по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С настоящия ПУП - ПП се предвижда да се изгради кабелна линия 20 кV до имот с идентификатор 04279.21.10 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел захранване с електроенергия на предвидения за изграждане в имота обект: „Склад за нехранителни стоки", за който от главния архитект на община Благоевград е издадено Разрешение за строеж №171/13.05.2010 г. Предвижда се в имота да се монтира трафопост тип МТТ, който да се захрани от най-близкия стълб на ЕП „Селище" чрез подземно положен кабел с дължина 170 м и трасе преминаващо през имоти общинска собственост 04279.18.27 - полски път, 04279.20.49 - друг вид водно течение, 04279.21.22 - полски път и 04279.21.24 - полски път.
С Решение №449/29.08.2014 г. на ОбС - Благоевград е разрешено изработване на ПУП - ПП за кабелна линия 20 кV за захранване на обект „складова база за нехранителни стоки" в имот с идентификатор 04279.21.10, местност „Под Грамада" по КК на гр. Благоевград и е дадено съгласие за преминаване през имотите общинска собственост.
Имотите, предмет на настоящия ПУП - ПП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните две защитени зони: защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.).
Съобразено с характеристиката на плана, не са налични данни, че същият очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Отчитайки местоположението и характера на гореупоменатия ПУП–ПП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" и BG0002107 „Бобошево".
Съобразено с горното, така заявения ПУП-ПП не подлежи на регламентираната по реда на глава шеста от ЗООС процедура по екологична оценка (ЕО).
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за така заявения преценката на компетентния орган за така заявения ПУП-ПП за кабелна линия 20 кV за захранване на „складова база за нехранителни стоки" в имот с идентификатор 04279.21.10, местност „Под Грамада – Ш. 13" по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.