Съдържание

Посетители

В момента има 253  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №711/2014

Инвестиционно предложение за „Изграждане на стопанска постройка за отглеждане на един бик за разплод в имот с номер 044044 в местността „Речище", землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №3079/06.10.2014 г. за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №3079(2)/06.11.2014 г., на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Изграждане на стопанска постройка за отглеждане на един бик за разплод в имот с номер 044044 в местността „Речище", землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в имот с номер 044044 в местността „Речище", землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград с площ 3.721 дка да се изгради стопанска постройка със застроена площ 60 м2, в която се предвижда да се отглежда един бик за разплод. Почистването на помещението е предвидено да се извършва по сух начин, като събраната торова маса да се ползва за наторяване на общински земи. Електрозахранването се предвижда да се осъществи чрез подземно положен кабел в сервитута на полски път (имот с номер 044131 в землището на с. Брезница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград). Водоснабдяването е предвидено да се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място. С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и/или изменение на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът е достъпен от полски път.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0001021 „Река Места" и BG0002076 „Места". В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение за „Изграждане на стопанска постройка за отглеждане на един бик за разплод в имот с номер 044044 в местността „Речище", землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.