Съдържание

Посетители

В момента има 487  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №708/2014

Инвестиционно предложение „Изграждане на малък закрит басейн в имот с идентификатор 65334.94.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3450 от 10.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното разширение на инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на малък закрит басейн в имот с идентификатор 65334.94.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение „Обществено обслужващи дейности – изграждане на паркинг, детски кът, фитнес зала, кафе-аперитив и др. в имот №000039 с площ 0.716 дка, местност „Нишан таши" в землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" е издадено становище с изх. №2211(1)/26.07.2010 г. на РИОСВ-Благоевград, с което е съгласувано по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Със Заповед №АБ-167/25.10.2010 г. на кмета на община Сандански е одобрен план за застрояване за имот №000039 в местността „Нишан Таши" в землището на гр. Сандански с отреждане за „обществено обслужващи дейности"
С писмо с изх. №984(2)/28.03.2013 г. на РИОСВ - Благоевград е съгласувано по реда на глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР „Подробен устройствен план – парцеларен план за водопровод за минерална вода за поземлен имот с идентификатор 65334.94.39, местност „Нишан таши" по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград".
Имотът е с изградена техническа инфраструктура – захранен ел. енергия и вода от изградените електропреносна и водопроводна мрежи на гр. Сандански. Отпадъчните води са включени в градската канализационна мрежа.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда разширение на инвестиционното предложение за обществено обслужващи дейности, включващо изграждането на малък закрит басейн с обем 100 м3 в имот с идентификатор 65334.94.39 със съответните съблекални и душове.
Заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на малък закрит басейн в имот с идентификатор 65334.94.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" не попада в обхвата на Приложения № 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения към закона и не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението му е разположена защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвиденото разширение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното разширение на инвестиционно предложение в частта си за изграждане на малък басейн в имот с идентификатор 65334.94.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.