Съдържание

Посетители

В момента има 591  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №707/2014

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на сграда №1, находяща се в имот №002191 в землището на с. Осеново, община Банско, област Благоевград в цех за дървопреработване"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3274 от 22.10.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на сграда №1, находяща се в имот №002191 в землището на с. Осеново, община Банско, област Благоевград в цех за дървопреработване" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Имот с №002191 с площ 10.288 дка е с начин на трайно ползване "Двор - гор. стоп.". В същия са изградени 5 бр. сгради: №1- къща със застроена площ 237 м2, №2 – сграда с друго предназначение с площ 43 м2, №3 - къща със застроена площ 47 м2, №4 - склад с площ 249 м2 и №5 – къща със застроена площ 246 м2.
С инвестиционното предложение се предвижда преустройство на сграда №1 в цех за обработване на дървен материал (трупи) до получаването на греди, талпи и дъски. Не се предвижда в цеха да се извършва боядисване или лакиране на продукцията. Сградата е захранена с електроенергия и вода. За достъп до имота се ползва съществуващ път.
Инвестиционното предложение не е свързано с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота.
От главния архитект на община Банско е издадена виза №87/21.10.2014 г. за изработване на инвестиционен проект за смяна на предназначението на къща (столова с кухня) в имот №002191 в землището на с. Осеново, в „цех за дървопреработване".
Заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на защитена зона по Закона за биологичното разнообразие - BG0001030 «Родопи - Западни» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 85/2007 г. изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на сграда №1, находяща в имот №002191 в землището на с. Осеново, община Банско, област Благоевград в цех за дървопреработване" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.