Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №706/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ VI-610.298 в кв. 9б по плана на III-ти микрорайон на гр. Благоевград (поземлен имот с идентификатор 04279.610.298 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград), община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3483/12.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ VI-610.298 в кв. 9б по плана на III-ти микрорайон на гр. Благоевград (поземлен имот с идентификатор 04279.610.298 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград), община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в урбанизирана територия с площ 0.481 дка и начин на трайно ползване „незастоен имот за жилищни нужди" да бъде изградена 5-етажна многофамилна жилищна сграда с разгъната застроена площ 1980.68 м2. Предвидено е сградата да се състои от 26 броя жилища, 6 броя магазини, 2 броя офиси и подземен паркинг. Снабдяването на сградата с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Благоевград, а битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в съществуващата канализация на населеното място. Имотът е достъпен по улица, граничеща с имота.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени следните защитени зони BG0002099 „Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.) и BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002099 „Кочериново" и BG0002107 „Бобошево". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ VI-610.298 в кв. 9б по плана на III-ти микрорайон на гр. Благоевград (поземлен имот с идентификатор 04279.610.298 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград), община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.