Съдържание

Посетители

В момента има 224  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №697/2014

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 03504.234.90 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя за „Складова база за хранителни стоки, офиси и кафе-аперитив"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №3395(1)/04.11.2014 г. и искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка с Вх. №3395/04.11.2014 г. за горецитирания ПУП - ПРЗ, на основание чл. 6а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме следното:
ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 03504.234.90 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя за „Складова база за хранителни стоки, офиси и кафе-аперитив" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Проектът на настоящия ПУП - ПРЗ се инициира в съответствие с Решение № 62 от 26.06.2014 г. на Общински съвет – гр. Белица за разрешаване изработването му. Със същият се предвижда за имот с идентификатор 03504.234.90 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград с площ 2317 кв. м и трайно предназначение на територията: „Земеделска" да се смени предназначението на земеделската земя за „Складова база за хранителни стоки, офиси и кафе-аперитив" в устойствена зона „Пп – предимно производствена устойствена зона". Захранването с електроенергия на предвидените с плана обекти ще се осъществи от съществуващо пред имота ГТМ. Снабдяването на предвидените обекти с вода за питейно - битови нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод захранващ съществуваща в имота стопанска постройка. Отпадните води ще се заустват в изгребна яма, изградена в имота. Транспортния достъп ще се осъществява от северозапад по път за гр. Якоруда.
Имотът, предмет на гореописания ПУП-ПЗР, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Съобразено с характеристиката на плана, не са налични данни, че същият очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Отчитайки местоположението и характера на гореупоменатия ПУП –ПРЗ, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона BG0001021 „Река Места".
Съобразено с горното, така заявения ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 03504.234.90 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград с цел отреждане на имота за „складова база и офиси" не подлежи на регламентираната по реда на глава шеста от ЗООС процедура по екологична оценка (ЕО).
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявения „Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 03504.234.90 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград с цел отреждане на имота за „складова база и офиси" е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.