Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №693/2014

Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и План за застрояване (ПУП - изменение на ПР и ПЗ) за УПИ І в кв. 5 по плана на Стопански двор, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за „склад за електроматериали, конструкторско бюро и развойна база""

Във връзка с внесено от Вас Уведомление и документация с вх. №3230(1)/17.10.2014 г. и искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка №3230/17.10.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и План за застрояване (ПУП - изменение на ПР и ПЗ) за УПИ І в кв. 5 по плана на Стопански двор, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за „склад за електроматериали, конструкторско бюро и развойна база" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация със Заповед №1150/12.09.2014 г. на кмета на община Благоевград е разрешено изработване на ПУП:
1. Изменение на плана за регулация (ПР) на вътрешните регулационни линии на УПИ І31 в кв. 5 по плана на Стопански двор, гр. Благоевград по имотни граници на имот с идентификатор 04279.628.332 по КК на гр. Благоевград към УПИ ІІ31 в кв. 5 по плана на Стопански двор, гр. Благоевград към имот идентификатор 04279.628.307 по КК на гр. Благоевград, отреждане на УПИ І31 в кв. 5 по плана на Стопански двор, гр. Благоевград за имот и с идентификатори 04279.628.332 и 04279.628.331 и промяна предназначението от „склад за електроматериали" в „склад за електроматериали, конструкторско бюро и развойна база".
2. План за застрояване на УПИ І в кв. 5 по плана Стопански двор, гр. Благоевград – ново ниско свободно застрояване с предназначение за „склад за електроматериали, конструкторско бюро и развойна база" и запазване режима на съществуващите сгради.
Имот с идентификатор 04279.628.332 се намира в кв. 5 плана на Стопански двор, гр. Благоевград и съгласно ОУП на община Благоевград за района е определена устройствена зона „Жм" с показатели: плътност на застрояване – 60 %, Кинт – 1.2 и мин. озеленяване 40 %. В имота е изградена сграда на един етаж, предназначена за склад електроматериали.
С проекта на ПУП се цели промяна на регулацията и застрояването за имота като се промени устройствената зона от „ПП" в „Жм". С плана е предвидено свободно застрояване, като съществуващата сграда в имота се пристрои и надстрои при спазване на показателите за определената устройствена зона. Новата сграда е предвидена за „склад за електроматериали, конструкторско бюро и развойна база за изработка на прототипи и опитни образци". Предвижда се да бъдат изработвани модели и машинни възли чрез дообработване на готови машинни тела и елементи, както и компютърна изработка на проекти на отделни елементи и възли и изработване на техническа документация.
Не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана. Предвид гореизложеното планът не подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Имотът, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и План за застрояване (ПУП - изменение на ПР и ПЗ) за УПИ І в кв. 5 по плана на Стопански двор, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за „склад за електроматериали, конструкторско бюро и развойна база"" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.