Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №692/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.166.8 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3297/24.10.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.166.8 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с площ 4.145 дка и начин на трайно ползване „нива" да бъде изградена селскостопанска сграда със застроена площ около 80 кв.м. Съгласно виза за проектиране издадена от главният архитект на община Петрич, проектирането на сградата е на основание Наредбата№ 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. Захранването на сградата с електроенергия ще се осъществи от съществуващата мрежа, отстояща на 15 м чрез подземно положена външна връзка. За питейни нужди ще се използа бутилирана вода. За битови нужди ще се доставя вода от водопроводната мрежа на гр. Петрич. Предвижда се формираните битови отпадъчни води да се заустват в изгребна яма. Достъпът до имота се осъществява от съществуващ път.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 85/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000167 „Беласица". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявамe, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.166.8 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.