Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1114/2013 г.

Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за обособяване на кръгово кръстовище между о.т. 697 и о.т. 698 ул. „Дунав" и ул. „Пейо Яворов" по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4683(1) от 14.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за обособяване на кръгово кръстовище между о.т. 697 и о.т. 698 ул. „Дунав" и ул. „Пейо Яворов" по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
ПУП-ПР по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал.1 от ЗООС, както и в позиция 9.1 „Подробни устройствени планове-планове за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии" на Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).
Съгласно представената документация със Заповед № 838/24.10.2013 г. на кмета на община Гоце Делчев е разрешено изработване на ПУП-ПР за обособяване на кръгово кръстовище между о.т. 697 и о.т. 698 ул. „Дунав" и ул. „Пейо Яворов" по плана на гр. Гоце Делчев. С решение № 260/30.07.2013 г. на ОбС – Гоце Делчев е дадено съгласие за изменение на уличната регулация за обособяване на кръгови кръстовища в гр. Гоце Делчев между ул. „Дунав", „Тодор Александров" и ул. „Солун" и между ул. „Дунав" и ул. „Пейо Яворов".
Проектът на ПУП-ПР е част от „Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Гоце Делчев". За „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – гр. Гоце Делчев" от директора на РИОСВ-Благоевград е издадено Решение № БД - 02 - ЕО/2013 г. с характер на решението „да не се извършва ЕО".
С проекта на ПУП-ПР се цели проектиране на кръгово кръстовище между о.т. 697 и о.т. 698 ул. „Дунав" и ул. „Пейо Яворов" по плана на гр. Гоце Делчев.
Не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС.
Не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му (чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО).
Предвид горе посоченото ПУП-ПР не подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), както и на преценяване на необходимостта от ЕО, съгласно ЗООС.
Територията, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението му e разположена защитена зона BG0002076 «Места» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002076 «Места». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за обособяване на кръгово кръстовище между о.т. 697 и о.т. 698 ул. „Дунав" и ул. „Пейо Яворов" по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.