Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1087/2013 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство, реконструкция и промяна на надзида на подпокривното пространство на два броя съществуващи сгради, разположени в УПИ Х-10, кв. 44, по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4631/11.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Преустройство, реконструкция и промяна на надзида на подпокривното пространство на два броя съществуващи сгради, разположени в УПИ Х-10, кв. 44, по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в имота са разположени два броя сгради. С инвестиционното предложение е предвидено преустройство, реконструкция и промяна на надзида на подпокривното пространство на сградите, което се изразява в обособяване на нови разделения по всички етажи, промяна на настилки, мазилки и облицовки. Сградите са захранени с ел.енергия и вода за питейно - битови нужди. Имотът, в който са разположени сградите е достъпен по съществуващи улици.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002099 „Кочериново". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Преустройство, реконструкция и промяна на надзида на подпокривното пространство на два броя съществуващи сгради, разположени в УПИ Х-10, кв. 44, по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.