Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1088/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на трасе на външно ел.захранване до поземлен имот с идентификатор 56126.166.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4617/10.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на трасе на външно ел.захранване до поземлен имот с идентификатор 56126.166.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
В поземлен имот с идентификатор 56126.166.27 е предвидено изграждане на цех и склад за метални елементи, за което РИОСВ-Благоевград се е произнесла със становище № 2318(1)/16.08.2010 г. Към момента се води процедура за промяна предназначението на същия.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на външен ел.провод до имот с идентификатор 56126.166.27, местност "Алмалък - Омондрос", землище на гр. Петрич. Предвидено е ел.провода да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8/0,4м и с дължина на трасето 175 м. Ел.провода трябва да започне от съществуващ в имот 56126.166.22 трафопост и да захранва в ел. енергия предвиден за изграждане цех и склад за метални елементи. Предвидено е трасето премине през поземлени имоти с идентификатори 56126.166.22, 56126.166.24, собственост на възложителя и поземлен имот с идентификатор 56126.166.40, представляващ полски път общинска собственост. Имоти 56126.166.22 и 56126.166.24 са с променено предназначение на земята за „цех за метални конструкции и подкранов път" с Решение № ОД-12/13.12.2005 г. и Решение № 108/28.11.2002 г. на ОД „ЗГ" - Благоевград.
С решение № 647/25.111.2013 г. на Общински съвет – Петрич е дадено предварително съгласие на възложителя за преминаване на трасето през поземлен имот с идентификатор 56126.166.40, представляващ полски път.
Имотите през които ще премине трасето на ел. провода не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
Така заявеното инвестиционно "Изграждане на трасе на външно ел.захранване до поземлен имот с идентификатор 56126.166.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" и предвидените в него дейности не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000167 „Беласица". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на трасе на външно ел.захранване до поземлен имот с идентификатор 56126.166.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.