Съдържание

Посетители

В момента има 235  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1105/2013 г.

Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.90.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4653/13.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.90.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното се предвижда промяна предназначението на земеделска земя с обща площ 2.300 дка и начин на трайно ползване „нива" с цел жилищно строителство. За реализиране на инвестиционното предложение е предвидено използване на цялата площ на имота. За захранване с ел.енергия е предвидено на подходящо място в имота на имотната граница да бъде монтирано ГЕТ. Снабдяването на сградата с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващ външен водопровод, преминаващ северно от имота, а битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в нов външен канал предвиден за изграждане за местността. Транспортния достъп до имота е предвидено да се осъществи по предвидена за изграждане от Община Сандански улица.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр.107/2007 г.), изм. и доп. с Решение № 811/16.11.2010 г. на министерски съвет (обн. ДВ, бр.96/2010 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените с него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.90.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.