Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1106/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на базова станция на „Булсатком" АД, N:BLG002 на покривното пространство на сградата на „ЗИИУ-СТАНДАРТ" АД с идентификатор 04279.618.33.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, с адрес на сградата гр. Благоевград, бул. „Васил Левски" № 38, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4647/13.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на базова станция на „Булсатком" АД, N:BLG002 на покривното пространство на сградата на „ЗИИУ-СТАНДАРТ" АД с идентификатор 04279.618.33.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, с адрес на сградата гр. Благоевград, бул. „Васил Левски" № 38, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация се предвижда изграждане на базова станция N:BLG002 на покривното пространство на сградата на „ЗИИУ-СТАНДАРТ" АД с идентификатор 04279.618.33.29, с адрес на сградата гр. Благоевград, бул. „Васил Левски" № 38. Предвижданата обща използвана площ на базовата станция е 20 м2 от покривното пространство на сградата. За нуждите на инвестиционното предложение не е предвидено изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища, електропроводи и ВиК мрежи). Имотът, в който е разположена сградата чието покривно пространство ще бъде ползвано е достъпен по съществуваща улица.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:

  • BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Mинистерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.),
  • BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.)

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" и BG0002107 „Бобошево" . В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на базова станция на „Булсатком" АД, N:BLG002 на покривното пространство на сградата на „ЗИИУ-СТАНДАРТ" АД с идентификатор 04279.618.33.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, с адрес на сградата гр. Благоевград, бул. „Васил Левски" № 38, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.