Съдържание

Посетители

В момента има 738  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1039/2013 г.

Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в имот № 011004, местност „Зигвели", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4320/15.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в имот № 011004, местност „Зигвели", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда промяна предназначението на земеделска земя с площ 4.035 дка и начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия" с цел изграждане на обект за жилищни нужди. Предвидената разгъната застроена площ ще бъда около 400 - 500 м2.
Захранването на сградата с ел.енергия ще бъде осъществено от съществуващата ел.преносна мрежа на с. Зорница, община Сандански, чрез подземно положена външна връзка. Снабдяването на сградата с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на селото, а отпадъчните води е предвидено да бъдат зауствани в изгребна яма. Имотът е достъпен по съществуващ полски път.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр.107/2007 г.), изм. и доп. с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр.96/2010 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Жилищно строителство в имот № 011004, местност „Зигвели", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.