Съдържание

Посетители

В момента има 539  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1041/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на офис помещения с гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.212.326 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4339/18.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на офис помещения с гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.212.326 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информацията се предвижда на земеделска земя с площ 2.112 дка и с начин на трайно ползване „ливада" да бъдат изградени офис-помещения с гаражи, с обща използвана площ 150 м2. Предвидено е на първият етаж да има гаражни помещения с площ от 100 м2, складово помещение с площ 30 м2, санитарен възел и коридор с площ по 10 м2. На вторият етаж е предвидено разполагане на пет броя офис помещения всяко по 28 м2 с обща площ 140 м2 и санитарен възел с баня с площ 10 м2.
Захранването на офис помещенията и гаражите с ел.енергия ще бъде осъществено от съществуващата електропреносна мрежа на гр. Гоце Делчев. Снабдяването с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Гоце Делчев, а отпадъчните води е предвидено да бъдат зауствани в съществуващата канализация на населеното място. Имотът е достъпен по съществуващ селскостопански път.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:

  • BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици, обявена със заповед №РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.);
  • BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.), изм. и доп. с Решение № 811/16.11.2010 г. на министерски съвет (обн. ДВ бр.96/2010 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002076 „Места" и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на офис помещения с гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.212.326 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.