Съдържание

Посетители

В момента има 581  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1050/2013 г.

Инвестиционно предложение „Обособяване на пункт за събиране и съхраняване на неопасни отпадъци (хартия, пластмаса, стъкло, текстил) в част (26 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 04279.615.244 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №2887/18.07.2013 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Обособяване на пункт за събиране и съхраняване на неопасни отпадъци (хартия, пластмаса, стъкло, текстил) в част (26 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 04279.615.244 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда на площ от 26 кв. м от поземлен имот с идентификатор 04279.615.244 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград да бъде изграден пункт за събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци - хартия, пластмаса, стъкло и текстил. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова техническа и пътна инфраструктура, както и промяна на съществуващата такава.
Съгласно представената информация имот с идентификатор 04279.615.244 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за търговски обект, комплекс".
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0002099 „Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 102 от 2008 г.);
 защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Решение №661 на Министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), и с Решение №802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект попадащ в обхвата на тези приложения и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0002099 „Кочериново" за опазване на дивите птици и BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Обособяване на пункт за събиране и съхраняване на неопасни отпадъци (хартия, пластмаса, стъкло, текстил) в част (26 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 04279.615.244 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.