Съдържание

Посетители

В момента има 202  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1053/2013 г.

Инвестиционно предложение „Реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла от трансформаторен пост (ТП) „Дамяница - 3", извод „А" и извод „Г" в с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4375/20.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла от трансформаторен пост (ТП) „Дамяница - 3", извод „А" и извод „Г" в с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното намерение за реконструкция и модернизация на съществуваща мрежа ниско напрежение включва подмяна на част от съществуващите стълбове ниско напрежение с нови усилени стълбове на принципа „стълб в стълб", изправяне на съществуващи наклонени стълбове и подмяна на съществуващите проводници на мрежата ниско напрежение с нови. Дължината на трасето предвидено за реконструкция и модернизация е 1,5 км. Площта, предмет на инвестиционното предложение, обхваща част от регулационните граници на с. Дамяница, община Сандански в границите на населеното място.
За нуждите на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и преустройство на съществуващата пътна инфраструктура. С инвестиционното намерение не е предвидено промяна на съществуващото трасе. Характера на предвидените дейности не предполага увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда.
По съображенията изложени по-горе, гореописаните дейности не следва да се считат за разширение или изменение на основния обект - съоръжения за пренос на електроенергия по надземни кабели по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. В този смисъл заявеното намерение не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Трасето, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:
- BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41/2011 г.);
- BG0002098 „Рупите" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 28/13.04.2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена BG0001023 „Рупите - Струмешница" и BG0002098 „Рупите". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла от трансформаторен пост (ТП) „Дамяница - 3", извод „А" и извод „Г" в с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.