Съдържание

Посетители

В момента има 409  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1054/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на автокъща, автосервиз и автомивка в имот № 035097, местност „Капсии", землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4325/15.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на автокъща, автосервиз и автомивка в имот № 035097, местност „Капсии", землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда промяна предназначението на земеделска земя с площ 3.405 дка и с начин на трайно ползване „Ливада" с цел изграждане на автокъща за около 50 броя коли, офис за охраната, автомивка и авторемонтна работилница. В авторемонтната работилница ще се извършва ремонт на коли, без боядисване, автотенекеджийски услуги, смяна на масла и маслени филтри. Предвидената обща използвана площ за целите на намерението е 2000 м2.
Захранването на сградите с електроенергия ще бъде осъществено от съществуващата мрежа ниско напрежение, изградена за обслужване на ТП„СБА", чрез подземноположена външна връзка с дължина около 400 м. Снабдяването на сградите с вода за питейно-битови нужди е предвидено да се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на с. Борово, община Гоце Делчев чрез ново водопроводно отклонение с дължина около 280 м. Битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в съществуващата канализация на населеното място. Имотът е достъпен по второкласен път.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположенa защитенa зонa BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002076 „Места". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на автокъща, автосервиз и автомивка в имот № 035097, местност „Капсии", землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.