Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1055/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на търговски комплекс с магазини, кафе и автокозметичен център в имот с идентификатор 04279.627.101 (УПИ ХІ-101, кв. 55 по плана на ж.к. „Еленово-2") по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 4242/08.11.2013 г. и 4242(1)/12.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на търговски комплекс с магазини, кафе и автокозметичен център в имот с идентификатор 04279.627.101 (УПИ ХІ-101, кв. 55 по плана на ж.к. „Еленово -2") по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация имот с идентификатор 04279.627.101 и площ 678 м2 е урбанизирана територия, с предназначение „за търговски обект, комплекс".
С инвестиционното предложение се предвижда в имота да се изгради търговски комплекс със ЗП от 247 м2, включващ:
- магазин със застроена площ 54 м2, предназначен за продажба на пакетирани стоки, свързани с почистване на автомобили;
- кафе с капацитет 20 бр. места за сядане;
- 3 бр. автомивки;
- работно помещение.
За търговския комплекс не се предвиждат паркоместа за посетителите на кафето и магазина.
Бъдещият обект ще бъде присъединен чрез съответните отклонения към изградената в района техническа инфраструктура – електропреносна, водопроводна и канализационна мрежи.
Начинът на водоснабдяване на обекта с вода от питейния водопровод на гр. Благоевград е съгласуван с „ВиК"ЕООД, гр. Благоевград с писмо изх. № ТО-01-182/22.07.2013 г. Преди заустване на отпадъчните води от автомивката в градската канализационно мрежа, същите ще преминават през предвиден за изграждане каломаслоуловител.
От главния архитект на община Благоевград е издадена Виза № 0104-273/09.07.2013 г. за проектиране на търговски комплекс с магазини, кафе и автокозметичен център в УПИ ХІ-101, кв. 55 по плана на ж.к. „Еленово -2", гр. Благоевград.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона:
- BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение № 811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41/2011 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на търговски комплекс с магазини, кафе и автокозметичен център в имот с идентификатор 04279.627.101 (УПИ ХІ-101, кв. 55 по плана на ж.к. „Еленово -2") по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.