Съдържание

Посетители

В момента има 221  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1030/2013 г.

Инвестиционно предложение „Демонтаж на ТП „Проходен", находящ се в УПИ І-113, кв. 79 по плана на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград и подмяна на стълбове № 70 и 71 от съществуващ ВЕЛ 20 кV „Обидим" и монтаж на нов МТП"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4224/07.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Демонтаж на ТП „Проходен", находящ се в УПИ І-113, кв. 79 по плана на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград и подмяна на стълбове № 70 и 71 от съществуващ ВЕЛ 20 кV „Обидим" и монтаж на нов МТП" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация съществуващата въздушна електропроводна линия е за една тройка с проводници АС-50. Предвижда се подмяна на проводниците в участъка от стълб 70 до съществуващия ТП (нов стълб 71) с проводници АС-95, като не се променя трасето на съществуващия електропровод. Изпълнението на намерението включва: демонтаж на съществуващия стълб ЪМ 40-501, изправяне на нов № 70, ЪМ 60-95 и подмяна на проводниците с дължина 56 м; демонтаж на стълб ЪМ 40-501 и изправяне на МТП 1х160 КVА, 20/0,4 КV и подмяна на проводниците с дължина 65 м; демонтаж на съществуващия ТП «Проходен» и монтаж на нов стълб № 71 ЪМ 20-951. На мястото на ТП «Проходен» е предвидено монтиране на нова ШКД-6 и до нея да бъде изтеглен в свободен изкоп кабел НН от табло ниско напрежение (ТНН) на проектния МТП.
При реализацията на инвестиционното намерение не се предвижда промяна на трасето на съществуващата въздушна линия и засягане на други имоти. Предвиждат се малък обем строително-монтажни дейности, които не се очаква да доведат до увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда.
Въз основа на гореизложеното, така заявеното инвестиционно предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не следва да се счита и за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на основния обект, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:

  • BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41/2011 г.);
  • BG0000209 „Пирин" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 84/26.09.2008 г.);
  • BG0000209 „Пирин" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41/2011 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0000209 „Пирин", чиито граници се припокриват изцяло и BG0001021 „Река Места". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Демонтаж на ТП „Проходен", находящ се в УПИ І-113, кв. 79 по плана на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград и подмяна на стълбове № 70 и 71 от съществуващ ВЕЛ 20 кV „Обидим" и монтаж на нов МТП" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.