Съдържание

Посетители

В момента има 1038  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1032/2013 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на Комплектен трансформаторен пост (КТП) – съоръжение на техническата инфраструктура в имот с идентификатор 61813.593.170, местност „Круше" по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №4222/07.11.2013 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на Комплектен трансформаторен пост (КТП) – съоръжение на техническата инфраструктура в имот с идентификатор 61813.593.170, местност „Круше" по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на следните елементи на техническата инфраструктура:

  • КТП, тип БКТП20/0.4 кV с цел захранване на ваканционен комплекс, който се изгражда в имот с идентификатор 61813.593.170. За изграждането на ваканционния комплекс от директора на РИОСВ-Благоевград е издадено писмо изх. №498(9)/12.06.2013 г. БКТП е еднокорпусна стоманобетонна конструкция. За неговия монтаж ще бъде направен фундамент с размери 2.60/2.80 м.;
  • кабелна линия 20 кV с дължина 880 м. Трасето на кабела ще премине през уличната регулация – имоти с идентификатори 6183.593.170 и 61813.527.28 по КК на гр. Разлог. Кабелът ще бъде положен в изкоп;
  • кабелна линия от ново БКТП до ГРТ-1 в секция – 1 на ваканционния комплекс в имот с идентификатор 61813.593.170. Кабелът ще бъде положен в изкоп и ще бъде с дължина 70 м;
  • кабелна линия от ново БКТП до ГРТ-2 в секция – 2 на ваканционния комплекс в имот с идентификатор 61813.593.170. Кабелът ще бъде положен в изкоп и ще бъде с дължина 155 м;
  • кабелна линия от ново БКТП до ГРТ-3 в секция – 3 на ваканционния комплекс в имот с идентификатор 61813.593.170. Кабелът ще бъде положен в изкоп и ще бъде с дължина 178 м;
  • кабелна линия от ново БКТП до Т-СПА в секция – 3 на ваканционния комплекс в имот с идентификатор 61813.593.170. Кабелът ще бъде положен в изкоп и ще бъде с дължина 134 м;
  • кабелна линия от ново БКТП до ГРТ-4 в секция – 4 на ваканционния комплекс в имот с идентификатор 61813.593.170. Кабелът ще бъде положен в изкоп и ще бъде с дължина 70 м.

Трасетата на гореописаните кабелни линии, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000". Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона BG0000626 „Круше" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802 на Министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.);
  • защитена зона BG0000209 „Пирин" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.); допълнен с Решение №661 на Министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), и с Решение №802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.);
  • защитена зона BG0000209 „Пирин" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитена зона BG0000626 „Круше" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони BG0000209 „Пирин" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици, чиито граници се припокриват изцяло. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение за „Изграждане на Комплектен трансформаторен пост (КТП) – съоръжение на техническата инфраструктура в имот с идентификатор 61813.593.170, местност „Круше" по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.