Съдържание

Посетители

В момента има 566  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №289/2024

Изх. №621(1)/14.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 03504.404.1158.1 и надстройка над съществуващи сгради с идентификатори 03504.404.1158.1 и 03504.404.1158.5 в имот с идентификатор 03504.404.1158 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград (УПИ IХ-1158, кв. 72 по плана на гр. Белица)“

възложител:„МУСАЛА-88“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас уведомление за горепосоченото инвестиционно предложение с вх.№ 621/06.02.2024 г. на РИОСВ – Благоевград, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 03504.404.1158.1 и надстройка над съществуващи сгради с идентификатори 03504.404.1158.1 и 03504.404.1158.5 в имот с идентификатор 03504.404.1158 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград (УПИ IХ-1158, кв. 72 по плана на гр. Белица)“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 03504.404.1158 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград (КККР на гр. Белица).
Имотът е със адрес: гр. Белица, ул. „Димо Хаджидимов“ №1, с площ 5365 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За дърводобивната и дървообработващата промишленост“, съответстващ на УПИ IХ-1158, кв. 72 по плана на гр. Белица. В него са изградени следните сгради:
- сграда с идентификатор 03504.404.1158.1 по КККР на гр. Белица, със застроена площ 219 кв. м, предназначение „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи 1;
- сграда с идентификатор 03504.404.1158.4 по КККР на гр. Белица, със застроена площ 293 кв. м, предназначение „Промишлена“, брой етажи 1;
- сграда с идентификатор 03504.404.1158.5 по КККР на гр. Белица, със застроена площ 597 кв. м, предназначение „Промишлена“, брой етажи 1.
С настоящото инвестиционното предложение се предвижда изграждане на пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 03504.404.1158.1 и надстройка над съществуващи сгради с идентификатори 03504.404.1158.1 и 03504.404.1158.5 в имот с идентификатор 03504.404.1158 по КККР на гр. Белица.
При реализацията на инвестиционното предложение се предвиждат следните дейности: запазване на съществуващите работилници на кота -0,60 в сгради с идентификатори 03504.404.1158.1 и 03504.404.1158.5 по КККР на гр. Белица; на кота +0,00 в сграда с идентификатор 03504.404.1158.1 по КККР на гр. Белица - обособяване на помощни помещения към работилниците – складове, стая на пазач, кухня и санитарни помещения. Предвижда се запазване на всички преградни стени в двете сгради; на кота +3,30 се предвижда обособяване на помещения с предназначение офиси, всеки от тях със собствен санитарен възел и кухня с трапезария; на кота +3,60, чрез надстрояването над сграда с идентификатор 03504.404.1158.5 по КККР на гр. Белица ще се обособи по-голяма кухня.
Част от офисите на кота +3,30 се предвижда да имат излаз към обща тераса.
Предвижда се покривите на сграда с идентификатор 03504.404.1158.1 по КККР на гр. Белица и част от сграда с идентификатор 03504.404.1158.5 по КККР на гр. Белица да бъдат съборени изцяло, като се изгради нов двускатен покрив с дървена носеща конструкция. Основната носеща конструкция се предвижда да бъде монолитна, стоманобетонна, скелетна. Носещите вертикални елементи се предвижда да са стоманобетонни колони, а носещите хоризонтални елементи от греди.
Достъпът до имота се предвижда да се осъществи от съществуваща улица.
Имотът е с изградена техническа инфраструктура. За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на допълнителна инфраструктура.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена част от защитена зона BG0000636 „Ниска Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.), на най-близко геодезично разстояние около 1000 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони, вкл. и най-близко разположената защитена зона, предвид следното: Инвестиционното предложение е извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, предвид което няма да има загуба на площи на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да се създаде трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободното придвижване на животинските видове или безпокойство, което да доведе до прогонването им и последващи промени в структурата и функциите на популациите им. С реализацията на инвестиционното предложение не се предполага генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии и отпадъци, които да доведат до увреждане на местообитания и/или видове, предмет на опазване в защитените зони. С реализацията на инвестиционното предложение не се създава предпоставки за нарушаване на целостта и целите на защитените зони, както и нарушаване на кохерентността между тях. Не се очаква реализацията на настоящото инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона в съвкупност с други реализирани, одобрени или в процедура планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в землището на населеното място.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 03504.404.1158.1 и надстройка над съществуващи сгради с идентификатори 03504.404.1158.1 и 03504.404.1158.5 в имот с идентификатор 03504.404.1158 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград (УПИ IХ-1158, кв. 72 по плана на гр. Белица)“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и характеристиките на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед № 177/04.05.2023 г.
на Директора на РИОСВ – Благоевград/