Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №287/2024

Изх. №284(3)/14.02.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40052.40.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград (КККР на с. Крупник), за промяна на предназначението на имот от „Нива“ в „За жилищно строителство““

възложител: E. М.

Във връзка с внесено от Вас уведомление за проект на ПУП - ПЗ с вх. № 284/16.01.2024 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград (РИОСВ – Благоевград), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Проект на ПУП - ПЗ в ПИ с идентификатор 40052.40.4 по КККР на с. Крупник, за промяна на предназначението на имот от „Нива“ в „За жилищно строителство“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Проектът на ПУП - ПЗ е разработен в обхвата на ПИ с идентификатор 40052.40.4, по КККР на с. Крупник с площ 1239 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „Нива“.
Изработването на плана е допуснато с Решение № 16 от Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград проведено на 23.11.2023 г. при спазване на следните показатели: Устройствена зона „Жм“, начин на застрояване – свободно, характер на застрояването – ниско, етажност до 3 етажа и височина до 10 м, плътност на застрояването до 60%, интензивност на застрояване до 1.2, необходима озеленена площ 40 %, специфични изисквания – паркиране в рамките на имота.
Съгласно писмо изх. № 04-05-34/06.02.2024 г. на община Симитли, ПИ с идентификатор 40052.40.4, по КККР на с. Крупник, съобразно предвижданията на предварителния проект на Общия устройствен план на община Симитли, попада в резервни територии за развитие на урбанизирани територии.
С проекта за ПУП - ПЗ се предвижда промяна предназначението на ПИ с идентификатор 40052.40.4 по КККР на с. Крупник, от „Нива“ в „За жилищно строителство“.
След промяна предназначението на имота се предвижда изграждане на двуетажна жилищна сграда със застроена площ около 100 - 120 кв. м.
Захранването на обекта с ел. енергия ще се осъществи от съществуваща ВмрНН на ТП 4 „Крупник“ BL_0501 чрез полагане на подземен кабел с дължина около 200 м. Водоснабдяването на имота ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на с. Крупник от уличен водопровод РЕ DN 90 по ул. „Пейо Яворов“ чрез изграждане на водопроводно отклонение. Отпадъчните води ще се заустват в съществуващ канализационен клон Бет. DN 300, изграден по ул. „Пейо Яворов“ в с. Крупник. Достъпът до имота ще се осигури от съществуващ път, чрез преминаване през УПИ IV- 335, кв. 46 по плана нас. Крупник, граничещ с имота.
С проекта на ПУП - ИПРЗ не се предвижда бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в хипотезите на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Проектът на ПУП - ПЗ не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“).
Най-близко е разположена защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД - 992/21.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85/2022 г.). Разстоянието до защитената зона е около 380 м.
Отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените със заявения проект на ПУП - ПЗ дейности, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони, предвид следното:
- Заявения проект на ПУП - ПЗ е извън границите на защитени зони и няма да доведе до загуба на площи на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Няма вероятност да се създаде трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободното придвижване на животинските видове или безпокойство, което да доведе до прогонването им и последващи промени в структурата и функциите на популациите им;
- Не се предполага генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии и отпадъци, които да доведат до увреждане на местообитания и/или видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Не се създават предпоставки за нарушаване на целостта и целите на опазване на защитените зони, както и за нарушаване на свързаността между тях;
- Не се очаква реализацията на заявения проект на ПУП - ПЗ да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона в съвкупност с други реализирани, одобрени или в процедура планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в землището на населеното място.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за заявения проект на ПУП - ПЗ не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
(упълномощена със Заповед № 177/04.05.2023 г.
на Директора на РИОСВ – Благоевград)